تعرفه پیامک

ارسال شده در تعرفه ها

تعرفه پیامک:
تعرفه ارسال پیامک در پنلهای پایه، عادی و کاربردی به صورت ثابت بوده و در پنلهای تجاری، حرفه ای، پنل بیمه،پنل ویژه به صورت متغیر و طبق جداول زیر محاسبه می گردد.
جدول تعرفه های عادی ایران پیامک
نوع پنل
مبلغ شارژ
تعرفه خط 1000
تعرفه خط 2000
تعرفه خط 3000
تعرفه خط 5000
تعرفه خط 2000400
تعرفه خطوط 021
تعرفه نام تجاری
تعرفه بین المللی
پایه
در این پنل مبلغ شارژ ثابت می باشد
110 ریال
118 ریال
110 ریال
102 ریال
95 ریال
128 ریال
1017 ریال
1353 ریال
عادی
در این پنل مبلغ شارژ ثابت می باشد
108 ریال
115 ریال
108 ریال
100 ریال
93 ریال
125 ریال
999 ریال
1328 ریال
کابردی
در این پنل مبلغ شارژ ثابت می باشد
105 ریال
112 ریال
105 ریال
97 ریال
91 ریال
122 ریال
971 ریال
1291 ریال
تجاری
کمتر از 3.000.000 ریال
103 ریال
110 ریال
103 ریال
95 ریال
89 ریال
119 ریال
952 ریال
1266 ریال
بیمه
کمتر از 3.000.000 ریال
100 ریال
107 ریال
100 ریال
93 ریال
87 ریال
116 ریال
925 ریال
1230 ریال
حرفه ای
کمتر از 3.000.000 ریال
98 ریال
105 ریال
98 ریال
91 ریال
85 ریال
113 ریال
906 ریال
1205 ریال
ویژه
کمتر از 3.000.000 ریال
95 ریال
102 ریال
95 ریال
88 ریال
82 ریال
110 ریال
878 ریال
1168 ریال
تعرفه های ویژه ارسال پیامک در پنلهای تجاری، حرفه ای، بیمه، ویژه طبق جدول زیر محاسبه می گردند.

با تبدیل تعرفه، از عادی به ویژه در هزینه های ارسال پیامک صرفه جویی کنید و کسب و کار خود را رونق دهید.

جدول تعرفه های ویژه ایران پیامک
مبلغ شارژ (ریال)
تعرفه خط 1000
تعرفه خط 2000
تعرفه خط 3000
تعرفه خط 5000
تعرفه خط 2000400
تعرفه خطوط 021
تعرفه نام تجاری
تعرفه بین المللی
از 3.000.000 تا 10.000000
93 ریال
100 ریال
93 ریال
86 ریال
80 ریال
108 ریال
875 ریال
1165 ریال
از 10.000.000 تا 30.000000
91 ریال
98 ریال
91 ریال
84 ریال
78 ریال
106 ریال
870 ریال
1160 ریال
از 30.000.000 تا 50.000000
89 ریال
96 ریال
89 ریال
82 ریال
76 ریال
104 ریال
868 ریال
1158 ریال
50.000.000 به بالا
87 ریال
94 ریال
87 ریال
80 ریال
74 ریال
102 ریال
865 ریال
1155 ریال
لازم به ذکر است که تعرفه های فوق مختص پنلهای کاربری می باشد.

مشاهده تعرفه ها و تخفیفات ویژه نمایندگان ایران پیامک

شرکت های عضو سامانه پیامک بیمه